• ontwerp en invoering balanced scorecard • interimmanagement • aansturing bbi-cyclus • herstructurering en verbetering programmabegroting • ontwikkeling prestatie-indicatoren • ontwikkeling financieel adviseurs • optimalisering maandrapportages • opzet en ontwikkeling planning- & controlafdeling • financieel advies rondom een gemeentelijke herindeling • opleiding Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) • afstemming subadministraties •

opzet ketengerichte aanpak

• ketensamenwerking • herstructurering rekeningschema • opzet investeringsrapportages • rapportage personeelskosten • implementatie en ondersteuning bezuinigingstrajecten • coaching medewerkers • inrichting p&c-afdeling • werving en selectie • opruimen stelposten • voorbereiding en ondersteuning controlgesprekken • toetsing Financiële paragraaf college- en raadsvoorstellen • rekenkameronderzoek •

Hier treft u een aantal voorbeelden aan van opdrachten die Stan Megens met succes heeft vervuld:
Gemeenten Lith - Oss (2008 - 2009)
Integratie van de ambtelijke organisatie van Lith met die van Oss vooruitlopend op een gemeentelijke herindeling op 1 januari 2011

Resultaten:
Overgang en plaatsing van nagenoeg alle medewerkers van de gemeente Lith bij de gemeente Oss
Dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente Oss en Lith
Continuïteit in de dienstverlening en ondersteuning van het bestuur in Lith
Geharmoniseerde verordeningen en reglementen zodat de gemeente Oss haar werkzaamheden voor Lith rechtmatig en efficiënt kan uitvoeren
Budgetoverheveling en afspraken rondom budgetbeheer en kostenverrekening in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomsten
Overeenstemming tussen provincie en gemeente rondom de verkoop van een aantal grondexploitaties

Gemeente Nijmegen (2007-2008)
Verbetering van de ondersteuning van programmateams vanuit de financiële functie

Resultaten:
Aantoonbaar eenduidigere maandrapportages
Maandrapportages worden voortaan op tijd aangeleverd
Ondersteuningn aan de voorkant doordat financieel adviseurs een deel van hun tijd op de werkplek van de klant werken
Betere taakverdeling tussen de financiele afdeling en de control-afdeling
Minimale afwijkingen tussen prognose en resultaat bij de jaarafsluiting

Hoogheemraadschap van Delfland (2007)
Opzet en implementatie van de maandrapportage van team belastingen

Resultaten:
Eenduidige rapportage op basis van de Business Balanced Scorecard beschikbaar voor 3 managementlagen
Zowel financiële als niet-financiële indicatoren in 1 overzicht
Normering van resultaten

Gemeente Nijmegen (2004)
Herstructurering begroting afdeling Openbare Ruimte na reorganisatie

Resultaten:
1 begroting voor de afdeling openbare ruimte zonder ingewikkelde verrekeningen tussen interne opdrachtgever en opdrachtnemer (omzet € 60 mln. per jaar)
Opruiming van vele stelposten en invulling van bezuinigingsopdrachten
Opzet van een eenduidige maandrapportage ter ondersteuning van de controlgesprekken tussen opdrachtgever en –nemer
| Disclaimer | © 2009-2010 Megens Interim Finance