• ontwerp en invoering balanced scorecard • interimmanagement • aansturing bbi-cyclus • herstructurering en verbetering programmabegroting • ontwikkeling prestatie-indicatoren • ontwikkeling financieel adviseurs • optimalisering maandrapportages • opzet en ontwikkeling planning- & controlafdeling • financieel advies rondom een gemeentelijke herindeling • opleiding Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) • afstemming subadministraties • opzet ketengerichte aanpak • ketensamenwerking • herstructurering rekeningschema • opzet investeringsrapportages •

rapportage personeelskosten

• implementatie en ondersteuning bezuinigingstrajecten • coaching medewerkers • inrichting p&c-afdeling • werving en selectie • opruimen stelposten • voorbereiding en ondersteuning controlgesprekken • toetsing Financiële paragraaf college- en raadsvoorstellen • rekenkameronderzoek •

Gemeente Waalwijk
Project:
Senior consultant a.i.
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1 september 2010 - heden
(vermoedelijke einddatum 1 november 2010)

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Herzien van diverse (financiele beleidsnota's)
Herontwikkeling van uiteenlopende rapportages (grondexploitaties,projecten, openbare ruimte)
Herbeoordeling kostendekkendheid diverse retributies (onder andere riool- en reinigingsrecht)

Gemeente Delft

Top
Project:
Controller Directie Wijk- en Stadszaken a.i.
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1 april 2010 - 1 september 2010

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Coördinatie van de totstandkoming van een omvangrijk deel van het gemeentebrede
bezuingingsprogramma. Adviseur van de directie Wijk- en Stadszaken: Stadsbeheer,
Ruimtelijke Ordening, Wijkzaken, Milieu en Ingenieursbureau. Projectleiding onderzoek
doelmatigheid Sector Werk, Inkomen en Zorg. Beoordeling en medeadvisering van
college- en raadsvoorstellen.
Aansturing diverse projecten zoals herijking van de financiën rondom de vastgelopen
aanbesteding van een te brug, herijking afvalstoffenheffing en rioolrecht, implementatie
diverse bezuinigingen in de harde sector. Opzet en implementatie dashboards voor de directie.

Gemeente Delft

Top
Project:
Controller Directie Publiekszaken a.i.
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1 oktober 2009 - 1 april 2010

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Adviseur van de directeur Publiekszaken en de directeur Maatschappelijke Ondersteuning.
Coördinatie van de budgetcyclus voor Publiekszaken en een drietal beleidsprogramma’s.
Beoordeling en medeadvisering van college- en raadsvoorstellen. Projectcontroller voor
nieuwbouw SW-bedrijf. Inregelen periodieke informatievoorziening aan de directeur
Maatschappelijke Ondersteuning.

Gemeente Oss

Top
Project:
Interimmanager
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1 juli 2009 - 1 oktober 2009

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Inregelen van de integratie van de bedrijfsvoering Oss-Lith v.w.b. de organisatie van de
gemeente Oss vooruitlopend op de herindeling per 1 januari 2011. Coördinatie totstandkoming
dienstverleningsovereenkomsten tussen Oss en Lith. Samenstelling van de programmabegroting
van de gemeente Lith. Harmonisatie van verordeningen en reglementen van de gemeente Lith
door de integratie van de ambtelijke organisaties.

Gemeente Lith

Top
Project:
Hoofd staf middelen a.i.
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1 september 2008 - 1 juli 2009

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Integraal manager van de sector middelen: financiën, automatisering, communicatie, juridische
zaken, facilitaire dienst. Eerste plaatsvervanger algemeen directeur. Bijdrage leveren aan de
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Oss - Lith: meeschrijven aan
herindelingsconvenant, voorzitter van de themagroep financiën & control.

Gemeente Nijmegen, Directie Inwoners

Top
Project:
Hoofd bureau financieel advies en beheer a.i.
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
Januari 2007 – 1 september 2008

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Integrale leiding van het bureau (30 mensen, 25 fte), financieel medewerkers en adviseurs.
Coördinatie van de jaarafsluiting, managementrapportages, aansturing van een aantal
verbeterprojecten. Vertegenwoordiging van de directie in diverse overleggen. Lid van het MT
van de afdeling Bedrijfsondersteuning.

Hoogheemraadschap van Delfland (waterschap)

Top
Project:
Projectleider beheersing belastingopbrengsten
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
Juli 2006 – december 2007

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Projectleider van een verbeteringsproject dat heeft geleid tot een aantoonbaar betere
beheersing van belastingheffing, inning en financieel-administratieve verwerking van de
belastingopbrengsten. Advies gegeven op basis van risicoanalyse (risico’s, impact en
waarschijnlijkheid). Interne controle opnieuw opgezet en uitgevoerd. Input geleverd aan een
EDP-audit gericht op werking van het belastingpakket. In de tweede helft van 2007 heb ik de
maandrapportage van Team Belastingen omgebouwd naar een scorecard en heb ik de interne
controle op de belastingprocessen georganiseerd, uitgevoerd en besproken met het
management.

Gemeente Nijmegen, Directie Inwoners

Top
Project:
Financieel adviseur
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
November 2005 – juli 2006

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Controle conversie begroting, opzet en implementatie van een nieuwe
kostenverdelingsstructuur, ondersteuning bij managementrapportages en jaarafsluiting (m.n.
investeringen, reserves en voorzieningen en activa)

Gemeente Nijmegen, Directie Stadsbedrijven

Top
Functie:
Hoofd planning & Control
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
2004 – 2005

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Dagelijkse leiding van een bureau planning & control (15 fte), coördinatie van de gehele
budgetcyclus (begroting, diverse rapportages en jaarrekening), adviseur van het
lijnmanagement. Lid vakgroep financiën. Voorzitter diverse overlegvormen (zowel projectmatig
als doorlopend)

Gemeente Nijmegen, Directie Stadsbedrijven

Top
Functie:
Groepscontroller
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
2001 – 2004

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Aansturen van viertal medewerkers, een bedrijfssecretariaat, coördinatie budgetcyclus en
periodieke informatievoorziening aan twee managementteams. Projectleider van directiebrede
projecten: invoering vastgoedbeheer-systeem, opzet en implementatie nieuwe rekening- en
begrotingsstructuur, inrichting begroting Keten Openbare Ruimte

Gemeente Nijmegen, directie Stadsbedrijven, Vastgoedbedrijf

Top
Functie:
Hoofd bedrijfsvoering
Sector:
Non Profit
Subsector:
Lokale overheid
Projectduur:
1999 – 2001

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Aansturing budgetcyclus, opzet managementaccounting-systeem voor het Vastgoedbedrijf,
ontwikkeling exploitatie-opzetten en haalbaarheidsberekeningen, projectleider implementatie
vastgoedbeheersysteem (Planon)

Gemeente Valburg

Top
Functie:
Financieel beleidsmedewerker
Duur:
1997 – 1999

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Coördinatie van de gehele budgetcyclus, integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming,
coördinatie en verbetering van de begroting, beschrijving en verbetering van werkprocessen.

Gemeente Tiel

Top
Functie:
Financieel beleidsmedewerker
Duur:
1995 – 1997

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Bijdrage leveren aan jaarrekening, begroting en managementrapportages voor de sector Welzijn.
Tevens financiële beleidsadvisering op het gebied van onderwijshuisvesting.

VB Accountants

Top
Functie:
Assistent accountant
Duur:
1990 - 1995

Verantwoordelijk voor:
Specifieke werkzaamheden:
Controle van jaarrekeningen en declaraties. Tevens financiële dienstverlening bij diverse
organisaties.

| Disclaimer | © 2009-2010 Megens Interim Finance